Jednoroditeljske porodice danas čine između jedne četvrtine i jedne trećine svih porodica u svetu. Njihov nagli porast predstavlja najvidljiviju promenu porodičnog života  sa posledicama i uticajem savremenog društva.

Ova velika grupa stanovnika Srbije, čak i danas u 21. veku, teško ostvaruje svoja prava i prava svoje dece, pa i ona koja mu zakonski pripadaju. Najčešći razlog za to je što Centri za socijalni rad samohrane roditelje ne evidentiraju kao posebne grupe korisnika, već kao i ostale građane.

Istraživanje o Usklađivanju rada i roditeljstva, koje je sproveo Kabinet ministarstva zaduženo za demografiju i populacionu politiku, pokazalo je da je položaj na tržištu rada ovih ranjivih grupa generalno-nepovoljan. Prema podacima istraživanja (od ispitanih 330 poslodavaca-Privrednih društava, Finansijskih institucija i Lokalnih samouprava) 26,4% poslodavaca ne zapošljava ni jednu od navedenih posebno ranjivih grupa – samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom ili Romkinje. Samohrane majke zapošljava tek 36,4% ispitanika. Prikupljeni podaci pokazuju da poslodavcima najveći izazov predstavljaju česta bolovanja radi nege deteta, odnosno svega 35,2% anketiranih poslodavaca je ocenilo da česta bolovanja samohranih majki ne predstavlja problem u procesu rada.

Samohrani roditelji, najčešće majke, zbog lose finansijse situacije i nerešenog stambenog pitanja, često su prinuđene da rade i više poslova, a nerazumevanje okoline u kojoj žive predstavlja dodatni problem.

Žene iz kategorije jednoroditeljskih porodica spadaju u jednu od ranjivijih društvenih grupa u pogledu mogućnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života. Ovim ženama potrebna je dodatna društvena pažnja i podrška radi prevazilaženja rodnih stereotipa, unapređenje njihovog obrazovanja, stručnih znanja i veština, zatim obezbeđivanje njihove održive zaposlenosti ili osnaživanja da pokrenu sopstveni biznis.

Jedan od ciljeva Udruženja “Liga 33” jeste pomoć samohranim majkama, težnja njihovom osnaživanju i osmostaljivanju kroz razne projekte, seminare i obuke koje realizuje u saradnji sa drugim udruženjima, fondacijama, nevladinim institucijama, kao i uz pomoć države i pojedinaca.

Ekonomsko osnaživanje, unapređenje obrazovanja i stručnih veština, obezbeđivanje zaposlenja ili podrška da pokrenu sopstveni posao – neke su od mera koje su neophodne ženama iz kategorije jednoroditeljskih porodica, a koje će Udruženje nastaviti da pruža ovim junacima savremenog doba.

Svaki roditelj, koji je kao rešenje za svoju životnu situaciju odabrao da nastavi samostalno brine o svojoj deci, već je spreman da se bori za bolju budućnost. Bitno je da znaju da nisu sami!

Author

Write A Comment