Pristupite udruženju – Pravna lica i preduzetnici


Iznos godišnje članarine iznosi 6000,00 dinara za pravna lica i preduzetnike. Uplata se vrši na žiro-račun Udruženja broj 160-468353-62 kod Banca Intesa a.d.


ANEKS

KODEKS PONAŠANJA I ETIKE ČLANSTVA UDRUŽENJA

Udruženje “LIGA 33” podstiče svoje aktuelne i nove članove da se pridržavaju Kodeksa i poštuju pravila i smernice koje nas obavezuju da poslovne aktivnosti obavljamo u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savesnosti i poštenja.

KODEKS

  • Članovi Udruženja će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda Udruženja,
  • Članovi Udruženja će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogli da nanesu materijalnu štetu Udruženju ili štetu ugledu Udruženja,
  • Članovi Udruženja treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju Udruženja,
  • Članovi treba da se upoznaju sa Statutom Udurženja i da se pridržavaju propisanih pravila koja se odnose na članstvo.

U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

  • Promoviše i ohrabruje izgradnju poverenja među članovima,
  • Blagovremeno i potpuno informiše svoje članove o radu i aktivnostima Udruženja,
  • Obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju Udruženja.